ss AMPENAN – Bemanningslijsten

 

Februari 1954

0

 

Augustus 1954

1

 

Januari 1955

23

 

Februari 1958

4

 

Juni 1958

56

 

November 1959

7

 

Mei 1961

8

 

December 1961

9

 

Mei 1962

10

 

Augustus 1962

11

 

December 1963

1213

 

Juni 1963

1415

 

October 1963

16

 

April 1964

17

 

Augustus 1964

18

 

Januari 1965

1920

 

Juni 1965

21

 

November 1965

22

 

April 1966

23

 

September 1966

24

 

Januari 1967

2526

 

Mei 1967

2728

 

December 1967

29

 

Maart 1968

30

Milwaukee Great Lakes – USA, 1968

Vlnr. 4e Stuurman, Piet Schuil – Kapitein, Jan Komin – HWTK, D. Schuitemaker – Ass.WTK, L.Korving en zittend op de steiger, 4e Stuurman Ed van Lierde.

31

 

 

October 1968

32

 

 

Januari 1969

33

 

Juli 1969

35

36

 

October 1969

37

38

 

Februari 1970

39

 

Mei 1970

40

Het ss Ampenan op de boeien op de rede van Hongkong – Foto G. Nauta-1968