STICHTINGSDOELSTELLINGEN

 

 

Doelstelling

De stichting heeft tot doel representatieve delen van het materiële en het immateriële erfgoed van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd n.v. en al haar voorgangers uit de vergetelheid te houden;

De stichting beheert de collectie van oprichter Eduard Henricus Cornelis Maria van Lierde en regelt het erfrecht bij overlijden oprichter;

Als “Cultureel goed doel” beoogt de stichting niet het maken van winst;

 

Bewondering, respect …… noem het gewoon (nog steeds): verliefd zijn op onze Lloyd!

Bewondering voor de toenmalige rederij, de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd, respect voor de befaamde redersfamilie ‘Ruys’ en verliefd zijn op de zee zijn de, inmiddels gekoesterde, emoties geweest die tot deze doorstart van Ed van Lierde hebben geleid. Het Lloyd-Atelier beschouwt deze website daarom graag als hét instrument om belangstellende bij haar doelstelling en Lloyd-collectie te betrekken …….. “it’s all about emotion” ………..”Let’s heritage!” wordt daarom het handelsmerk!

Het Lloyd-Atelier beschouwt deze website als een prachtig en effectief  instrument om belangstellenden bij haar doelstelling en haar Lloyd-collectie te betrekken. Speciale aandacht gaat daarbij naar alle oud Lloyd-werknemers …… van Ketelbink tot Kapitein en van Walklerk tot Directeur, zij allen zijn debet aan een roemruchte periode uit de Nederlandse koopvaardijgeschiedenis!

Wat de familie Ruys met o.a. haar scheepvaartmaatschappij (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd, samen met haar Amsterdamse zuster, Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), voor de Nederlandse scheepvaart, Nederland zelf en voor onze kolonie, Nederlands Indië heeft betekend, heeft een grotere impact gehad op onze samenleving dan wij denken. De vaart op Nederlands Indië heeft ons tot de meest welvarende landen ter wereld gemaakt, dat begon in de VOC-tijd en werd door de Lloyd en SMN samen nog eens, op een meer evenwichtige wijze, geprolongeerd. Deze roemruchte scheepvaartmaatschappijen vormden gezamenlijk het ‘vehikel’ dat onze grote welvaart mede mogelijk heeft gemaakt. Hoe opmerkelijk is het dat Nederland dit alles zo heeft kunnen verkwanselen!

 

 

Hoe wij over het belang van de scheepvaart op Nederlands Indië denken, is helaas onderdeel van de verwerking van ons koloniaal verleden!

De rederij ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd’ en al haar voorgangers, opgericht door de roemruchte redersfamilie Ruys, hebben in de ‘Gouden eeuw’ van de Nederlandse scheepvaart een hoofdrol gespeeld. Door die belangrijke rol zijn deze scheepvaartmaatschappijen onmiskenbaar van invloed geweest op de ontwikkelingen in de Nederlandse scheepvaart en op Nederland zelf. Mede door de vaart op Nederlands Indië te onderhouden, is de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd een belangrijke schakel geweest tussen de Indische en Nederlandse samenleving en is daarbij, samen met haar zuster ‘Stoomvaart Maatschappij Nederland’ (SMN) het ‘vehikel’ geweest waarmee Nederland uiteindelijk één van de rijkste landen ter wereld is kunnen worden én blijven!
 

Vanaf 1870 ging Wm. Ruys & Zoonen zich bezighouden met de stoomvaart en in 1869 al sprak Willem Ruys senior met zijn zonen over een scheepvaartlijn op New York. In september 1869 werd de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM), de latere Holland Amerika Lijn (HAL), opgericht en medio 1872 was de eerste afvaart op New York. Omdat de twee door de NASM bestelde schepen (de ‘Rotterdam’ en de ‘Maas’) niet op tijd klaar waren, werd de allereerste afvaart op Amerika door een schip van Wm. Ruys & Zoonen, het ss Ariadne, uitgevoerd! In de jaren 1930-1933 was de finaciële situatie zodanig slecht dat de HAL-directie onder curatele werd gesteld er was toen zelfs sprake van een fusie met de RL en SMN. Omdat de eigen HAL-bestuursvoorzitter W. van der Vorm werd door Den haag niet serieus genomen, waaropRotterdamsche Lloyd-directeur B.E. Ruys W.zn. in 1934 met succes bij de Nederlandse regering pleitte voor staatssteun aan de HAL door een tweede ss Statedam te financieren. De Rotterdamsche Lloyd heeft toen de HAL mede van de ondergang gered!

In 1875 ontstond uit de trotse vloot van grondlegger, Willem Ruys J.D.zn. uiteindelijk de ‘Stoomboot-Reederij Rotterdamsche Lloyd’, de ‘NV Rotterdamsche Lloyd’ en de ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd’.

De (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd speelde vervolgens een dominante/significante rol bij de oprichting van de scheepvaartmaatschappijen: ROTTERDAM, TRITON, HBT, SMIT LLOYD, NASM (latere HAL), KPM, KJCPL, VNS en KONINKLIJKE NEDLLOYD.

 

Over de significante betekenis van de roemruchte scheepvaartmaatschappij ‘Rotterdamsche Lloyd’ schreef journalist A. Voogd in 1924 het volgende ……. spijtig dat we dit allemaal vergeten zijn!

De Rotterdamsche Lloyd is een geheel modern verzorgd en geoutilleerd bedrijf, waarop de gemiddelde Nederlander terecht trotsch kan zijn. De tradities, welke een scheepvarend volk als het onze eigen zijn, draagt de Lloyd in en met zich. Wie haar nieuwste mailbooten ziet, vooral in de vaart op zee, zich des avonds met lichtlijnen afteekenend tegen de duisternis, gevoelt welk een ontzaglijke onderneming een maatschappij moet vormen, die een groot aantal van zulke booten in de vaart heeft, regelmatig exploiteert, onderhoudt, en die daarnevens een veel grootere vrachtbootenvloot heen en terug naar de koloniën doet varen. Er moge in het oude vrachtvaartbedrijf van de Nederlandsche voorvaderen ten tijde der Oost-Indische Compagnie, met barken, fregatten en wat dies meer zij, hoog opgetuigd, iets meer schilderachtigs zijn voor onzen tijd, die leeft in de cijfers van omvang en snelheid, spreekt het moderne bedrijf van de groote koopvaardij niet minder duidelijk. Onder de groote scheepvaartondernemingen, waarlijk niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten, neemt de Rotterdamsche Lloyd een belangrijke plaats in, en zij kan haar vlag met eere toonen over al de Oceaan-wateren, die haar schepen bevaren!

 

 

Ons rijk, maritiem verleden (ver-)dient gekoesterd te worden!

Weloverwogen aandacht aan ons rijke maritiem verleden geeft uitgelezen kansen onze jongere generaties te laten zien waartoe wij Nederlanders in staat zijn, namelijk het roemruchte Nederlandse koopmanschap en zeemanschap, met name de combinatie van deze twee vaardigheden.

Negatieve invloeden op de ontwikkelingen in onze zeevaart, zoals: Napoleon, de Tweede Wereldoorlog, Soekarno, de luchtvaart, het Deense Maersk en recessie na recessie hebben er niet voor kunnen zorgen dat onze koopvaardij definitief het ‘scheepvaartbijltje er bij heeft neer moeten leggen’ Dat rijke, maritieme verleden lijkt een volks-genetische aanleg en dient in ons eigen belang en voor onze eigen toekomst gekoesterd te worden. Als het motief daarvoor niet het waardevolle maritieme erfgoed mag zijn, dan maar uit financieel/economische overwegingen!