PASURUAN – MUSEUMPROJECT

 

Pabrik gula Kedawong dekat Pasoeroean, cat air karya H. Th. Hesselaar-1849 /Kedawong-suikerfabriek bij Pasoeroean, aquarel van H. Th. Hesselaar-1849./Kedawong Sugar Factory near Pasoeroean, East-Java, painting by H. Th. Hesselaar – 1849.

VIDEO PASURUAN-MUSEUM PROJECT

 

Klik kantong gula untuk memutar video ……./ Suikerzak aanklicken om video af te spelen ……./ Click Sugar bag to play video ……..

            

Esensi Proyek Museum Pasuruan

Sesuai dengan proyek Lloyd-Atelier Indonesia lainnya, pameran di proyek Pasuruan-Museum ini akan dilengkapi dengan peninggalan bahari Belanda, khususnya peninggalan Rotterdamsche Lloyd. Ini sebagai tanggapan atas proyek Medan dan Bogor, yang diminta oleh mitra kerja sama Indonesia dan diprakarsai oleh ‘Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage, juga dikenal sebagai ‘Lloyd-Atelier’. Dalam proyek khusus ini, dibuat hubungan antara produk perkebunan Indonesia (gula) dan bekas pengangkutan ekstensifnya oleh perusahaan pelayaran Belanda yang terkenal Rotterdamsche Lloyd.

Essentie van het Pasuruan-Museumproject

Conform de overige Indonesië-projecten van het Lloyd-Atelier is het de bedoeling dat de expositie in het Pasuruan-Museumproject,  wordt aangevuld met Nederlands maritiem erfgoed, met name met Rotterdamsche Lloyd erfgoed. Dit naar aanleiding van het Medan- en Bogor-projecten, aangevraagd door de Indonesische samenwerkingspartner en geïnitieerd door  de stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage, ook wel ‘Lloyd-Atelier’ genoemd. Bij dit specifieke project wordt de connectie gelegd tussen Indonesische plantageproducten (suiker) en het vroegere extensieve vervoer daarvan door de roemruchte Nederlandse scheepvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd.

Essence of the Pasuruan Museum Project

In accordance with the other Indonesia projects of  Lloyd-Atelier, the intention of this project to supplement Pasuruan Museum exhibition with Dutch maritime heritage, in particular Rotterdamsche Lloyd heritage. This in response to the Medan and Bogor projects, requested by our Indonesian cooperation partner and initiated by the Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage, also known as ‘Lloyd-Atelier’. In this specific project, the connection is made between Indonesian plantation products (sugar) and the former extensive transport thereof by the illustrious Dutch shipping company Rotterdamsche Lloyd.

Het ss Birma van de Rotterdamsche Lloyd laadt hier suiker op de rede van Cheribon (Cirebon) Java- 1919

Nederlandse tijd

Een zicht op de vulkaan Smeroe vanuit Pasuruan – 1872 door de schilder Abraham Salm. 

Proefstation voor de Java-suikerindustrie te Pasuruan – 1904

Pabrik gula sekitar tahun 1910./De Suikerfabriek omstreeks 1910./Sugar factory aroud 1910. 

Direksi dari zaman Belanda: 1849 – 1949./Directeuren uit de Nederlandse tijd: 1849 – 1949./Directors from the Dutch period: 1849 – 1949.

Pada masa penjajahan Belanda, Pasuruan merupakan kawasan pabrik gula yang terkenal. Jumlah pabrik gula di daerah Pasuruan lebih banyak dibandingkan di daerah lain. Pada tahun 1828 terdapat 21 pabrik gula dan hanya dalam waktu 12 bulan jumlah pabrik gula menjadi 51. Pada tahun 1831 bahkan bertambah menjadi 91! Luas areal yang ditanami tebu mencapai 12.514 hektar. Keberadaan tebu sebagai sumber gula utama sudah lama mendominasi persawahan Pasuruan dan bahkan membatasi keberadaan tanaman padi di sana.

Pasuruan telah menjadi pilar industri gula pemerintah. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan tebu sebagai andalan. Demi kelangsungan perdagangan gula, keberadaan perkebunan tebu diperluas dari pemukiman penduduk Probolinggo hingga ke pedalaman Malang dan Lumajang. Perluasan ini dicapai hingga tahun 1900. Selain penduduk desa di dekat areal perkebunan tebu, pemerintah kolonial Belanda sangat mengandalkan pekerja dari Madura. Keberadaan orang Madura yang tersebar dimana-mana hingga kini menjadi tulang punggung kelangsungan pabrik gula Kedawong di Pasuruan dan Probolinggo.

Sebagian besar Djongossen di pesawat Kapal Rotterdamsche Lloyd secara  juga orang Madura!

***

Tijdens het Nederlandse koloniale tijdperk was Pasuruan een bekend suikerfabriekgebied. Het aantal suikerfabrieken in het Pasuruan-gebied is meer dan in andere regio’s.  In 1828 waren er 21 suikerfabrieken en w in slechts 12 maanden tijd verdubbelde het aantal suikerfabrieken tot 51. In 1831 steeg dat aantal zelfs tot 91!, Het met suikerriet beplante gebied bereikte 12.514 hectare. Het bestaan ​​van suikerriet als belangrijkste grondstof voor suiker domineerde lange tijd de Pasuruaanse rijstvelden en heeft in feite de aanwezigheid van rijstplanten aldaar beperkt.

Pasuruan is de pijler van de suikerindustrie van de overheid geworden. De Nederlandse koloniale regering maakte van suikerriet een steunpilaar. Omwille van de continuïteit van de suikerhandel werd de aanwezigheid van suikerrietplantages uitgebreid naar het woongebied van Probolinggo naar het binnenland van Malang en Lumajang. Deze expansie bereikte een hoogtepunt tot 1900. Behalve dorpelingen in de buurt van het suikerrietplantagegebied leunde de Nederlandse koloniale regering sterk op arbeiders uit Madura. De aanwezigheid van Madurezen, die tot nu toe overal verspreid zijn, vormt de ruggengraat van de continuïteit van de Kedawong suikerfabriek in Pasuruan en Probolinggo.

De meeste Djongossen aan boord van Rotterdamsche Lloyd schepen waren overigens ook Madurezen!

***

During the Dutch colonial era, Pasuruan was a well-known sugar factory area. The number of sugar factories in Pasuruan area is more and in other regions. In 1828 there were 21 sugar factories and in just 12 months the number of sugar factories doubled to 51. In 1831 that number even increased to 91! The area planted with sugar cane reached 12,514 hectares. The existence of sugar cane as the main source of sugar has long dominated the Pasuruan rice fields and has in fact limited the presence of rice plants there.

Pasuruan has become the pillar of the government’s sugar industry. The Dutch colonial government makes sugar cane a mainstay. For the sake of the continuity of the sugar trade, the presence of sugar cane plantations was expanded from the residential area of ​​Probolinggo to the interior of Malang and Lumajang. This expansion was achieved until 1900. Apart from villagers near the sugar cane plantation area, the Dutch colonial government relied heavily on workers from Madura. The presence of Madurese, who have been scattered everywhere until now, is the backbone of the continuity of the Kedawong sugar factory in Pasuruan and Probolinggo.

Most of the Djongossen on board of Rotterdamsche Lloyd schip were also Madurese!

 

Indonesië

Na het bereiken van de onafhankelijkheidhet van Indonesië werd de Suikerfabriek in 1960 weer opgestart, de naam is toen veranderd in  ‘New Gondang Sugar Factory’.

 

Kedawong Pasuruan Suikermuseum

Museum Gula  Pasuruan

 

Locomitif tebu./ Suikerriet locomotief./ Sugar cane locomotive.

 

……………..  …..

 Links: gebouw H bij de opening in 1925 en rechts het gebouw met museumzaal hedentendage.

Het Suikermuseum is opgericht op initiatief van de heer Soepardjo Roestam (gouverneur van Midden-Java) en de heer Ir. Waryatmo (directeur) en werd ingehuldigd op 11 september 1982. Het Suikermuseum is gevestigd in een grote, voormalige  woning ten Westen van de suikerfabriek. Het museumgebouw bevindt zich op een oppervlakte van 1.261 vierkante meter met een bouwoppervlakte van 240 vierkante meter bestaande uit een permanente tentoonstellingsruimte, bibliotheek en gebedsruimte en is uitgerust met nog eens 753 vierkante meter auditoriumruimte. Het beheer van het Suikermuseum werd overgedragen aan de Gondang Baru Sugar Factory.

The Gondang Baru Klaten-Suikerabriek was founded in 1860 by NV Klatensche Cultuur Maatschappij based in Amsterdam, Netherlands and is located on Jalan Solo-Jogjakarta, precisely in Gondang village, Jogonalan District, Klaten Regency. In its heyday, the Sugar Factory was the largest sugar-producing factory on the island of Java.

Essence of the Kedawong Pasuruan Museum Project

In accordance with the other Indonesia projects of  ‘Lloyd-Atelier’, the intention is that the exhibition in the Gondang Baru-Museum project will be supplemented with Dutch maritime heritage, in particular Rotterdam Lloyd Heritage. This in response to the Medan and Bogor projects, requested by the Indonesian cooperation partner and initiated by the ‘Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage’, also known as ‘Lloyd-Atelier’. In this specific project, the connection is made between Indonesian plantation products (sugar) and the former extensive transport thereof by the illustrious Dutch shipping company ‘Rotterdam Lloyd’.

Colonial times

During the Dutch colonial period, this sugar factory was called ‘Gondang Winangoen Sugar Factory’. The high demand for export-oriented products from the plantation industry prompted the Dutch government to build factories for the processing of plantation products, including a sugar factory. Sugar was a very important export product for the Dutch East Indies at that time and even the Dutch East Indies was one of the largest sugar exporting countries in the world. In 1885 there were 95 sugar factories on Java, not counting the royal countries. The heyday of the sugar industry took place in 1930, when no fewer than 203 sugar factories were firmly established on Java. This development has been the driving force behind the growth of surrounding towns and cities.

Indonesia

After gaining independence from Indonesia, the Sugar Factory was restarted in 1960, when the name was changed to ‘New Gondang Sugar Factory’.

Kedawong Sugar Museum

            

Jumlah pengunjung/Aantal bezoekers/ Number of visitors

Sejak dibuka pada tahun 2018 hingga sekarang (pertengahan tahun 2013), Museum MUSPERIN di Medan telah dikunjungi kurang lebih 200.000 pengunjung (sebagian besar terdiri dari anak muda dari berbagai latar belakang). Angka yang lebih rinci untuk diikuti.

***

Sinds de opening in 2018 en heden (medio 2013) heeft het MUSPERIN-Museum te Medan ongeveer 200.000 bezoekers gehad (grotendeels bestaande uit jonge mensen van diverse afkomst). Meer gedetailleerde cijfers volgen.

***

Since its opening in 2018 and now (mid-2013), the MUSPERIN Museum in Medan has had approximately 200,000 visitors (largely consisting of young people of diverse origins). More detailed figures to follow.

Produk perkebunan – Gula Djawa

Gula Djawa, seperti semua gula aren lainnya, adalah sari buah yang diperkecil yang diekstrak dari pohon aren, hanya dalam kasus ini dari pohon palem tertentu, yaitu Borassus flabellifer.

Memanen dengan tangan./Oogsten met de hand./Harvest by hand.

 

Plantageproduct – Javaanse palmsuiker

Javaanse palmsuiker is net als alle andere palmsuikers het ingekookte sap dat uit  palmbomen gewonnen wordt, alleen in dit geval van een specifieke palmboom, namelijk de Borassus flabellifer.

Panen dengan mesin khusus./Oogst met speciale machines./ Harvest by special machinery.

Plantation product – Java sugar

Gula Djawa, like all other palm sugars, is the reduced juice extracted from palm trees, only in this case from a specific palm tree, namely  Borassus flabellifer.

   

Scheepslading  – Javaanse palmsuiker.

Javaanse palmsuiker is net als alle andere palmsuikers het ingekookte sap dat uit  palmbomen gewonnen wordt, alleen in dit geval van een specifieke palmboom, namelijk de Borassus flabellifer.

 

Ship’s cargo – Java sugar

Gula Djawa, like all other palm sugars, is the reduced juice extracted from palm trees, only in this case from a specific palm tree, namely  Borassus flabellifer.

Mesin uap yang luar biasa masih bekerja setelah 100 tahun!/STORK stoommachine, na 100 jaar, nog verbluffende goed werkend!/Amazing STORK steamengine still working after 100 years!

Muatan kapal – gula aren Jawa

Gula aren Jawa, seperti semua gula aren lainnya, adalah air rebusan yang diekstraksi dari pohon aren, hanya dalam hal ini dari pohon palem tertentu, yaitu Borassus flabellifer.

 

Locomitif tebu./ Suikerriet locomotief./ Sugar cane locomotive.

xxx

            

Pabrik Gula Kedawong Pasuruan dikelilingi oleh kota dan gunung berapi yang dinamai kapal Lloyd/De Kedawong Pasuruan Suikerfabriek is omgeven door steden en vulkanen waarnaar Lloyd-schepen zijn genoemd/Kedawong Pasuruan Sugar Factory is surrounded by towns and volcanoes after which Lloyd ships are named:

Kota/Stad/City:

Blitar

Djember

Kediri

Madioen

Malang

Modjokerto

Soerabaja

Gunung/Vulkaan/Volcano:

Bromo

Kawi

Kota pelabuhan/Havensteden/

Port Cities:

Soerabaja en Probolingo

xxx

            

1. Pengembang proyek Pasuruan./Aanvrager Pasuruan-Museumproject./Applicant Pasuruan Museum Project 

Arah Gondang Museum Baru Gula/Directie Gondang Baru Museum Gula/Management Gondang Baru New Sugar Museum

 

Hier volgen nog gegevens van de aanvrager van hetPasuruan-Museumproject.

 

 

 

2. Co-pemohon dan pendukung Proyek Pasuruan./Ondersteunende organisatie Pusuruan-Museumproject./Co-applicant and supporter Pasuruan Museum Project 

Pemohon proyek Museum Pasuruan adalah Bapak Soedjai Kartasasmita. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Perkebunan Indonesia dan Ketua Museum Perkebunan Indonesia, keduanya di Medan). Produk perkebunan terutama menyangkut produk kelapa sawit, karet, kakao, kopi, teh, gula tebu dan cinchona, yang dijual dalam jumlah besar oleh Koninklijke Rotterdamsche Lloyd dan semua pendahulunya di Hindia Belanda dan Indonesia. telah diangkut.

***

De aanvrager van het Pasuruan-Museumproject is Mr. Soedjai Kartasasmita. Hij is Voorzitter van de Indonesische Vereniging van Plantage Ondernemers en Voorzitter van het Indonesisch Plantage Museum, beide te Medan).

***

Applicant of the Pasuruan-Museum project is Mr. Soedjai Kartasasmita. He is Chairman of the Indonesian Association of Plantation Entrepreneurs and Chairman of the Indonesian Plantation Museum, both in Medan). The plantation products mainly concern palm oil, rubber, cocoa, coffee, tea, cane sugar and cinchona products, which are sold in enormous quantities by the Koninklijke Rotterdamsche Lloyd and all its predecessors in the Dutch East Indies and Indonesia have been transported.

 

3. Pelaksana proyek Proyek Pasuruan Indonesia, sudah diangkut/Uitvoerder Pasuruan-Museumproject /Executor Pasuruan Museum project 

Ketua Ed van Lierde dari yayasan Warisan Koninklijke Rotterdamsche Lloyd dan pendiri Museum Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (2005). Ini menyangkut perusahaan pelayaran Koninklijke Rotterdamsche Lloyd dan semua pendahulunya yang telah mengangkut produk perkebunan, seperti Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kopi, Teh, Gula Tebu, dan produk Kina, dalam jumlah yang sangat besar, di Hindia Belanda dan Indonesia.

***

Voorzitter Ed van Lierde van de stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage en oprichter van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (2005). Het betreft hier de scheepvaartmaatschappij Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en al haar voorgangers die plantageproducten, zoals Palmolie-, Rubber-, Cacao-, Koffie-, Thee-, Rietsuiker- en Kina-producten, in enorme hoeveelheden, in de vaart op Nederlands Indië en Indonesië, hebben vervoerd.

***

Chairman Ed van Lierde of the Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage foundation and founder of the Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum (2005). This concerns the shipping company Koninklijke Rotterdamsche Lloyd and all its predecessors that have transported plantation products, such as Palm oil, Rubber, Cocoa, Coffee, Tea, Cane sugar and Kina products, in enormous quantities, in the Dutch East Indies and Indonesia.

xxx

………………………………………………………………………………

xxx

………………………………………………………………………………

xxx

 

 

            

Memuat gula dengan kapal bekas Rotterdamsche Lloyd./Het laden van suiker door de vroegere Rotterdamsche Lloyd schepen./Loading sugar by Rotterdam Lloyd ships.

 

Port of Soerabaja: Lloyd ship ‘Soerakarta’ is loading sugar, in front of her Lloyd ship  ‘Goentoer’ – 1926

 

Sendok gula dari ss Baloeran./Suikerlepel van het ms Baloeran – 1930./ Sugar spoon from ms Baloeran-1930.

 

……………………………………………………………………………….

Muat Gula di Kapal ss Samarinda – 1947./Suiker laden op het ss Samarinda – 1947./Loading sugar on the ss Samarinda – 1947.

………………………………………………………………………………

Seluruhnya penuh dengan gula,/Het hele ruim vol met suiker,/The whole hold full of sugar,

 

 

xxx

 

 

xxx

xxx

Memuat gula di Indonesia masa kini./Het laden van suiker in het huidige Indonesië. /Loading of sugar In present Indonesia.

……………………………………………………………………………….

Sekelompok gula pergi dari pantai ke kapal./Een hijs suiker gaat van de wal naar het schip./A hoist of sugar goes from shore to ship.

………………………………………………………………………………

Produksi Jawa Tengah Indonesia.

 

 

 

 

DONOR PROYEK MUSEUM PASURUAN

Secara finansial, proyek Museum Pasuruan tentunya hanya akan mendapatkan ‘lampu hijau’ jika biaya yang dianggarkan dapat dibiayai. Di bawah ini kami tidak hanya menunjukkan perusahaan atau orang mana yang akan atau telah menyumbang, tetapi Anda juga dapat membaca, di bagian paling bawah, berapa persen dari total anggaran yang telah dijanjikan oleh para donor tersebut.

DONATEURS PASURUAN-MUSEUMPROJECT

Financieel gezien, krijgt het Pasuruan-Museumproject, uiteraard pas het ‘goene licht’ als de begrote kosten kunnen worden gefinancierd. Hier beneden geven wij niet alleen aan welke bedrijven c.q. personen gaan of hebben gedoneerd, maar ook kunt u, helemaal onderaan, lezen welk percentage van de totale begroting al door genoemde donateurs is toegezegd.

DONORS PASURUAN-MUSEUM PROJECT

Financially speaking, the Pasuruan-Museum project of course will only receive the ‘green light’ if the budgeted costs can be financed. Below we not only indicate which companies or persons will or have donated, but you can also read, at the very bottom, what percentage of the total budget has already been pledged by donors mentioned.

xxx xxx

Pasuruan-donaties uit onze achterban

  • Mevrouw Sylvia Nemmers,
  • Smith,
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx

…………………………………………………..……..

Het Lloyd-Atelier te Netersel reserveert een bedrag van  € 1.000,- voor het geval dit voor het financiële ‘groene licht’ voor het Gondang Baru-Museumproject noodzakelijk is.

……………………………………………………………………………………….……………

SPONSOR-THERMOMETER PASURUAN-MUSEUMPROJECT

6,5 %

(              )