MEDAN – PROJECT

UITGEBREIDE STEUN VAN DE ‘SUMATRA HERITAGE TRUST’

Tot ons grote genoegen mochten wij al in een vroeg stadium van dit project verheugen op de hulp, die de Sumatra Heritage Trust ons in het kader van het Medan/Belawan-project geeft,, Zij hebben een essentiele bijdrage geleverd voor het slagen van dit Medan-projecte. In het bijzonder danken wij de Secretaris, Mevrouw Ir. Rika Susanto, member of the Board of Directors en Arsitek Konservasi PakDanang Triratmoko AIA.

De Sumatra Heritage Trust is een non-profit, non-overheidsorganisatie en wordt daarentegen gedragen door de Indonesische gemeenschap. De Trust werd op 28 april 1998 in Medan opgericht.

EXTENSIVE COOPERATION WITH ‘SUMATRA HERITAGE TRUST’

It is our great pleasure, we may experience in the framework of the Medan/Belawan project the appreciated help of Sumatra Heritage Trust The shown involvement by this Trust is essential for the success of our second project. Great thanks to them and in particular Secretary, Mrs. Ir. Rika Susanto, member of the Board of Directors and Arsitek Konservasi Pak DanangTriratmoko AIA.

The Sumatra Heritage Trust is a non-profit, non-governmental organization and is ‘carried’ by the Indonesian community. The trust was founded at Medan on April 28th 1998.

 

Departure ms Sibajak from Lloyd quay at Belawan Port – 1928.

Medan and her Port Belawan.

Lloyd office in former days.

………………………………………………………………………………

Lloyd office beautifully renovated in 2016.

………………………………………………………………………………..

Van het voormalige Lloydkantoor te Medan naar het voormalige gebouw van de ‘Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra?’ (AVROS) te Medan

Via de Sumatra Heritage Trust ontvingen wij in december 2016 een bericht van de eigenaar van het voormalige Lloydkantoor Asuransi Jasindo in Medan. In dat bericht gaf Asuransi Jasindo, met spijt, de onmogelijkheid aan om de Lloyd-donatie te accepteren. De redenen waren: A. het Bureau is niet toegankelijk voor het publiek. B. er is niet voldoende ruimte voor een expositie. C. sommige ruimten worden verhuurd aan derden, dat zal het garaderen van veiligheid, etc. bemoeilijken.

 

Exact op het juiste moment kwam de Sumatra Heritage Trust met een interessant alternatief dat zeker kan voldoen aan de doelstellingen van ons museum. Het enige wat in deze optie verandert, is de expositielocatie van de donatie-items. Hieronder vertellen wij u meer over de organisatie waarmee wij in dit project gaan samenwerken. De ontwikkelingen daarbij kunt u hier volgen, want als er iets belangrijks te melden valt dan krijgt deze pagina een update.

From former Rotterdam Lloyd office in Medan to the current building of the “Indonesian Plantation Entrepreneurs Association” at Medan

Via the Sumatra Hertitage Trust, we received a massage in december 2016 from the owner of the former Lloyd-office Asuransi Jasindo at Medan. In that message the Asuransi Jasindo management did regret the impossibility to accept the Lloyd-donation. The reasons were: A. The office is not open to the public. B. There is not enough room. C. Some spaces are rented to third parties, which will make safety quarantees, etc. difficult.

Just at the right time the Sumatra Heritage Trust came with an interesting alternative that certainly can meet the goals of our museum. The only thing in this new option changes, is the exhibition location of the Donation collection. Below you can read more about the organisation with which we are already cooperating. Please follow the project developments, if there is something important to report this page will get an update.

Vereniging van Indonesische Plantage Entrepreneurs Association (IPEA) – Medan

In het kader van ons Medan-project is Voorzitter Mr. Soedjai Kartasasmita van de Indonesische Plantage Ondernemers Vereniging in Bahasa: ‘Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesië’ (GPPI) de persoon met wie onze stichting Museum al samenwerkt. In feite speelde Mr. Soedjai een belangrijke rol tijdens de Schenkingsceremonie van ons Batavia-project op 12 februari 2017 in Kota Tua – Batavia – Jakarta. Mr. Soedjai Kartasasmita heeft zijn opleiding in 1949 genoten aan de ‘Landbouwschool Bogor’. Als Voorzitter van de Indonesische Plantage Ondernemers Vereniging was en is hij de belangrijkste kracht achter de Plantage-museumprojecten en heeft de afgelopen 15 jaar gewijd aan het behoud van Medans’ verleden als een van ’s werelds meest succesvolle plantage-economieën, hetgeen Noord-Sumatra, met name met betrekking tot de tabaksteelt, op de wereldkaart heeft gezet. Mr. Soedjai Kartasasmita heeft meer dan 60 jaar ervaring in de agro-business, beginnend als een executive van Mira-Mare plantages (Tiedeman & van Kerchem) West-Java (1950-1955).

Indonesisch plantage Museum – Medan

In 2010 keurde de Indonesische overheid het museumproject van Mr. Soedjai goed, maar het duurde, vanwege een sterke stijging in de onroerend goed prijzen in/nabij Medan, nog enige tijd voordat een passende locatie werd gevonden.Ten slotte besloot de Plantagevereniging haar eigen kantoorgebouw te gebruiken, gebouwd in 1919 en werd in 2015 op de begane grond van het eeuwoude gebouw (ex Nillmij) omgevormd tot een museum gewijd aan Deli tabak, het gewas, waarop het moderne Medan is gebouwd. Vervolgens werd op 13 december 2016 het Indonesisch Plantage Museum (MUSPERIN) geopend en wel op op de locatie van het Palmolie Research Center (PPKS) te Medan. Het museum laat niet alleen de geschiedenis van de Indonesische plantages zien, maar geeft ook het belang van de plantages weer. Het Plantage Museum bevat foto’s, objecten en kleine exposities over de producenten en de productie van palmolie-, rubber-koffie/thee-, suikerriet-, cacao- en tabaksplantages. De bedoeling is nu dat de donatie-collectie van het Royal Rotterdam Lloyd Museum aldaar zal worden toegevoegd aan de daar reeds aanwezige permanente Plantage-expositie, dus in het oude gebouw van de AVROS aan de Jalan Pemuda in de binnenstad van Medan (zie foto’s hieronder).

Mr. Soedjai Kartasasmita

Indonesian Plantation Entrepreneurs Association – Medan

In the framework of our Medan-project the Indonesian Plantation Entrepreneurs Association in Bahasa: ‘Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia’ (GPPI), Chairman Mr. Soedjai Kartasasmita is the person with whom our Museum Foundation already is collaborating. In fact Mr. Soedjai played an important role during the Donation Ceremony of our Batavia-project (February 12th 2017 at Kota Tua – Batavia – Jakarta).

Mr. Soedjai Kartasasmita concluded his formal education at the ‘Landbouwschool Bogor’ in 1949. As chairman of the Indonesian Plantation Entrepreneurs Association he was and is the main mover behind Plantation museum projects, has devoted the past 15 years to preserving Medan’s past as the hub of one of the world’s most commercially successful plantation economies. Tobacco growing, in particular, put North Sumatra on the map when it was part of the Dutch East Indies. Mr. Soedjai Kartasasmita has more than 60 years of experience in agro-business, starting as an executive of Mira-Mare Plantations (Tiedeman & van Kerchem) West Java (1950-1955).

Indonesian Plantation Museum – Medan

In 2010 the Indonesian Government approved the museum project in 2010, but it took time to find an appropriate site because of a surge in real estate prices in and around Medan. Finally, the Plantation Association decided to use its own office, itself a heritage site in downtown Medan, built in 1919. In 2015 the Indonesian Plantation Entrepreneurs Association transformed the ground floor of its cluttered century-old office ex Nillmij into a museum dedicated to Deli tobacco, the crop on which modern Medan was built.

Then on 13 december 2016 the Indonesian Plantation Museum was opened on the site of the Palm Oil Research Center (PPKS) at Medan. This museum is not only showing the history of Indonesian plantations, but also the importance of those plantations. The Plantation Museum contains photos, objects and small exhibition about producers and the production and of palm oil-, rubber-coffee/tea-, cacao, sugar cane and tobacco plantations.

The intention now is that the Donation collection of the Royal Rotterdam Lloyd Museum will be added to the permanent exhibition in September 2018, which is to be organized in the old AVROS building at the Jalan Pemuda at Medan – central city (please, see pictures down below).

Het AVROS-gebouw in 1930.

 Het AVROS-gebouw heden ten dage.

CONNECTIONS BETWEEN FORMER

SUMATRA PLANTATIONS AND ROTTERDAM LLOYD

Drying tobacco with Rotterdam Lloyd Cigar band.

Harvest of coffee beans.

Het vervoer door de Rotterdamsche Lloyd / Shipping by Rotterdam Lloyd

ms Weltevreden – Laden van theekisten – 1939

ms Willem Ruys – Laden van zakken koffie – 1956

Lloydkade at Belawan – 1935

ss Slamat alongside and ms Indrapoera arriving – 1928

ms Mataram – Locomotief wordt gelost op de rede van Belawan – 1952

ms Wonorato- Laden van boomstammen – 1954

De Medan – schenkingscollectie

Het eerste model, het ms Dempo, maakte deel uit van de ‘Ed van Lierde-collectie’ en is nu op de Lloyd-tentoonstelling in Cipta Niaga te Kota Tua-Jakarta te bewonderen. De reden dat juist dit model deel van de schenking uitmaakt is dat aldaar, op een prachtige tegelplaquette, het ms Dempo staat afgebeeld. Om meer ‘verlies’ uit de eigen collectie te voorkomen, is eind 2016, speciaal voor het Medan-project, een pracht model van het ms Willem Ruys aangekocht. Naast twee oude WOLTERS-schoolplaten uit de periode rond 1920, kan ook het Lloyd-affiche hieronder deel van de Schenkingscollectie gaan uit maken. (zie foto’s hieronder). Het moge duidelijk zijn dat bij het samenstellen van de collectie, dat uit zo’n 50/60 items zal bestaan, de focus op plantageproducten en de Rotterdamsche Lloyd zal liggen.

Model ms Willem Ruys bestemd voor het Medan-project.

The Medan donation collection

Our first Donation model ms Dempo was destined for the Lloyd-exibition in Cipta Niaga, Kota Tua – Jakarta and was part of the Ed van Lierde-collection. The exact reason why is a big and beautiful tile plaque in Cipta Niaga with the passenger ship Dempo on it. To avoid more ‘loss’ from the own collections a model of ms Willem Ruys (please, see picture above) has been purchased in September 2016. Besides the model of this Royal Rotterdam Lloyd flag ship, the exact contents of the donation-collection will depend on attuning between parties involved in order to get the most relevant items to Medan. It will ber obvious that for a consirerable part the focus will lie on Plantation products and Rotterdam Lloyd. Besides the beautiful, well kwown, old school Illustrations (WOLTERS) from and around 1920, the framed Lloyd poster below-right could also be part of the Donation collection which consists of about 50/60 items.

Vier Coronas met Rotterdamsche Lloyd sigarenbandje en enkele ‘Wilde Medan’ sigaren.

 

 

 

Roemrucht Lloyd-affiche van Johann von Stein.

 

 

EIND MAART ……. DE DONATIEKIST IS REEDS TE MEDAN GEARRIVEERD!

Mr. Soedjai Kartasasmita (links) en schoonzoon staan bij de Medankist. Eind maart was de kist, als diplomatieke post, bij de Nederlandse Ambassade te Jakarta gearriveerd en begin april op de vrachtauto naar Sumatra gezet.

 

 

Voorbereiding van de gezamenlijke expositie

28 november – 6 december 2018

Het basiswerk (expositie meubilair en wanden) zijn gereed en kunnen gevuld c.q. beplakt worden..

………………………………………………………………………………

De wanden zijn al voorzien van gipsplaten en de kist met de Rotterdamsche Lloyd schenkingscollectie wordt weer opengemaakt.

………………………………………………………………………………..

Het scheepsmodel van de Willem Ruys wordt voorzichtig uit een afgetimmerd compartiment gehaald.

…….. en op de vitrinebasis gezet.

Bapak Soedjai en kleinzoon Kiki nemen de tekst door van het plantagedeel van de expositie.

De verlichtingsbuizen worden gemonteerd.

Na een aankleedpartij zet Ed de djongos als laatste zijn ‘petjeh’ op.

De expositiewanden worden, met de Sibajak, in een prachtig Lloydverhaal getransformeerd.

O0k de Baloeran komt in de schijnwerpers.

De expositie begint vorm te krijgen, komt alles toch nog goed!

Een prachtige Wolters-Groningen schoolplaat van de passar te Pajakoemboeh lijkt hier erg op z’n plaats.

 

Alles is gereed voor de opening ……. echter, een totaaloverzicht is niet te fotograferen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Ondertekening van de schenkingsovereenkomst en opening van de expositie in het AVROS-gebouw te Medan – Sumatra

6 december 2018

Een gedeelte van het enthousiaste publiek.

………………………………………………………………………………..

Geen echt feest zonder een Sumantraanse dans.

………………………………………………………………………………..

Speeches door ……

Links: Bapak Soedjai Kartasasmita – Ed van Lierde, bestuursvoorzitter KRL-Museum – Bapak Bungaran Saragih, voormalig Minister van Landbouw – Ibu Sri Hartini, Directeur zingt met Ed het beroemde babylied: ‘Nina Bobo’.

Bapak Bungaran Saragih, voormalig Minister van Landbouw. Alle belangrijkheid van die dag op een rijtje.

Een geweldige catering, jawel indonesisch!

 

Ook hier culinaire kunst.

 

Josje van Lierde krijgt van Bapak Soedjai een feestelijk hapje aangereikt

Het grote moment: de minister Mr. Bungaran Saragih, opent de Plantage/Lloyd-expositie.

Ed van Lierde vertelt het verhaal aan de minister en andere bezoekers.

In de expositie speelt onze Grand Old Lady een, voor de hand liggende, hoofdrol

 

De Tjerimai van de Lloyd geflankeerd door ‘old time’ bezienswaardigheden van Medan.

Met meer dan interesse kijkt Mr. Bungaran Saragih, de Minister van Agriculture, naar een Wolters-schoolplaat over Deli-tabaksvelden

Mixed erfgoed over AVROS en Lloyd.

De roemruchte legpuzzel met Batakse vrouw en recht een prachtige ‘artist translation’ van deze afbeelding.

De lichtbakken bij de entree, tevens uitgang, mogen er ook zijn!

De Willem Ruys vitrine werd een verwachte trekker!

Het Rotterdamsche Lloyd kantoor te Medan, speciaal voor deze expositie als model gemaakt door Miniworld-Rotterdam.

Het werkelijke kantoor zoals het er heden ten dage uitziet.

 

De slotkiek met zeer tevreden samenwerkingspartners in het voormalige stadhuis van Medan. vlnr staand: De schoonzoon van Bapak Kartasasmita – Ibu Sri Hatari, directeur Indonesisch Plantage Museum – Mr. Ony Hindra Kusuma, Nederlandse Consul – Ibu Josje van Lierde Olivier – Ibu Isnen, Architect – Pak Hairul Fsjar, museummedewerker. Zittend vlnr: Pak Ed van Lierde – Bapak Soedjai Kartasasmita.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.
.

Video van het Medan-project plus opening expositie:

S.v.p. klik onderstaande blauwe link aan

https://youtu.be/FnPp_p0qLDk

 

Hoe het deelproject: ‘UNIEKAMPONG’ een nóg grotere waarde kreeg!


Speciaal voor havenarbeiders gebouwd

Belawan is de havenstad van Medan (aan de Oost-kust van Sumatra). Het kamp ‘Unie Kampong’ aan de Rokanweg was een gebouwencomplex in het havengebied dat in de jaren twintig, speciaal was gebouwd voor zo’n 800 havenarbeiders van de Rotterdamsche Lloyd (RL), de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) en Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM).

………………………………………………………………………………..

 

Special Built for Port Workers from Belawan

Belawan is the Port city of Medan (at the East coast of Sumatra). In 1920 the ‘Uniekampong’ at the Rokanweg consisted of wooden barracks and was specially built for 800 Belawan – Port workers employed by the Rotterdamsche Lloyd (RL), Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) and Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM).

………………………………………………………………………………….

Later, Jappenkamp (1942)

Direct na de inval van de Japanners in maart 1942 werd ook Unie Kampong geconfisceerd en ingericht als een kamp voor krijgsgevangenen, waaronder Indonesische-, Hollandse-, Britse- en Australische militairen. Het Zuidelijk deel werd gebruikt voor burger-geïnter­neerden (mannnen en jongens) vanuit Medan en omstreken. Beide kampen waren door prikkeldraad van elkaar gescheiden.

Later on, Japanese camp (1942)

 

In March 1942 Japanese used the Northern part as a Prisoner of War Camp (POW-camp), among them Native-, Dutch-, British- and Australian soldiers. Civilian men and boys were prisoned in the Southern part of the camp occupied by Europeans from the Medan area, British and American planters.

Tjalling Luidinga, de eerste directeur van Uniekampong-1928

Tot onze grote schrik is Frans begin november 2018 getroffen door een zwaar herseninfarct. Frans is voor zijn familie en voor ons onmisbaar en wij zouden daarom zo graag van zijn rust en grote Lloyd-kennis gebruik willen blijven maken, maar helaas kunnen wij slechts machteloos toezien en hopen op verbetering, die ook voor Frans zelf de moeite waard blijkt te zijn! ……………… voor hem en zijn familie veel sterkte gewenst!
Met de ramp die Frans is overkomen, is de Uniekampong-taak van onze bestuursvoorzitter, Ed van Lierde door hem direct op de eerste plaats gezet. Deze missie mag geslaagd worden genoemd omdat in zowel Uniekampong-Belawan als in de expositie te Medan de plaquette over zijn vader (Slamat-gezagvoerder, Tjalling Luidinga) is geplaatst.
de Uniekampong-toegang toen ….

de Uniekampong-toegang nu  ….

de plaquette te Medan: 6 december 2018

 

De plaquette te Belawan: 7 december 2018

Het Uniekampong project was absoluut onmogelijk zonder de grote en zeer gewaardeerde inzet van de Sumatra Heritage Trust. Met name door Ibu Rika en Pak Hairul.

This Uniekampong project was absolutely impossible without the great and highly valued commitment of the Sumatra Heritage Trust. Especially by Ibu Rika and Pak Hairul.

 

Een dagje relaxen in Brastagi aan de voet van de Sibajak

Brastagi het stadje (Kota) waarnaar een van onze vrachtschepen is genoemd.

………………………………………………………………………………..

Eerst komt de vulkaan ‘Sinabung’ in zicht.

………………………………………………………………………………

Héél bijzonder om kennis te mogen maken met de vulkaan Sibajak, de oorsprong, tevens naamgever, van een van onze roemruchte passagiersschepen.

 

Van rechts naar links: Fika (gids van het Plantage-museum), echtgenote josje en Ed.

 

 

Wat de Indonesische pers op 7 december 2018 te melden had ……..

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Beeldrapportage 1e voorbereidend werkbezoek

30 november – 8 december 2017

Vanuit onze hotelkamer …………. een riant uitzicht op het voormalige, gerestaureerd Lloydgebouw (linksonder).

Onze gastheer Bapak Soedjai Kartasasmita, bestuurs- voorzitter van zowel het Indonesisch Plantage Museum als de Vereniging van Indonesische Plantage Ondernemers. Met notulerende echtgenote Josje op bezoek bij , de Nederlandse Consul te Medan. Ed kreeg daarbij de Indonesich/Nederlandse vlag opgespeld.
Het AVROS-gebouw, een van de mooiere gebouwen van Medan, waar de gezamenlijke expositie komt.

………………………………………………………………………………

Prachtige glas-in-lood ramen onder de koepel.

……………………………………………………………………………..

De ruimte waar de (gezamenlijke) Lloyd expositie komt.
Puur erfgoed, een Nederlandse loc voor het Stasiun Medan. ……….. en het Kantor Pos!
In de passagiers terminal aan de vroegere Lloydkade, onder het Lloydschip ss Tjerimai. Aan de Belawan-rivier.

 

Uniekampong gezocht ………..

 

 

 

………. en gevonden, dankzij Rika (architect en Secretaresse van de Sumatra Heritage Trust – wij hebben haar daarom de naam “Girl of Emerald gegeven!). De details kloppen als een bus, dus we hebben de toegangspoort te pakken!

Ibu Rika en Ed op bezoek, thuis bij het Dorpshoofd (Burgemeester van Uniekampong) Bapak Syahnan.

Ibu Rika maakt kennis met een andere Uniekampong-bewoner en merkt dat er grote interesse is voor een plaquette die mogelijk hun kampong wat bekender kan maken.

Het enthousiaste dorpshoofd, Bapak Syahnan en dorpsoudste, Ibu Sukaeshi krijgen van Ed de foto’s van vroeger te zien.

De ultieme oorzaak van ons Medan-succes, in het midden: Ibu Rika Susanto met geinteresseerde Uniekampong-bewoners.

Het een-jarig jubileum van onze partner Museum Perkebunan Indonesia met eerstejaars resultaat van 27.000 bezoekers!

In gesprek met diverse directies- en bestuursleden.

Het eerste en volgende exemplaren van Bapak Soedjai ’s boek wordt uitgedeeld.

 

 

 

 

 

  twee samenwerkende museumleiders aan het woord: links directeur Museum Perkebunan Indonesia, Ibu Sri Hartini en rechts bestuursvoorzitter, Pak Ed van Lierde.

De expositie-tijdlijn begint al vóór de koloniale tijd (1595)

Het afscheidsdiner blijft je aankijken.

 

DEELNEMENDE FONDSEN MEDAN/BELAWAN-PROJECT

PARTICIPATING FUNDS IN OUR MEDAN/BELAWAN-PROJECT

In een vroeg stadium al, liet de Nederlandse ambassade te Jakarta-Indonesia zich als een fervent supporter van onze Indonesië-projecten zien. Tijdens de voorbereidingen van het Batavia-project te Jakarta – Kota Tua (12 februari 2017) werd officieus bekend gemaakt dat de Nederlandse Ambassade ook ons Medan-project zou gaan ondersteunen (financieel en daadwerkelijk). Inmiddels is dat op 11 oktober j.l gebeurd, waarmee het Medan-project haar ‘Groene licht’ heeft kunnen krijgen en de voorbereid-ingen definitief in gang zijn gezet.

Website: http://indonesia.nlembassy.org

 

 

Damen Schelde Naval Shipbuilding heeft eveneens besloten het Medan-project te ondersteunen. De heer Hein van Ameijden, President-directeur van deze scheepswerf en lid van ons Comité van Aanbeveling, geeft naast deze financiele steun tevens belangrijke adviezen, zoals hij dat ook voor het Batavia-project heeft gedaan. Damen/Schelde heeft, samen met Indonesische partners, een scheepswerf in Surabaya opgezet.

Website: www.damen.com/en/companies/damen-schelde-naval-shipbuilding

De Hagedoorn Stichting te Rijswijk heeft medio juni 2016 besloten het Batavia-project, met een significante bijdrage, financieel te ondersteunen. Eind november 2016 kregen wij het heuglijke bericht dat de Hagedoorn Stichting ook het Medan-project gaat supporten. Wij danken het bestuur voor deze derde, uitgebreide steun, want de première van de Slamat-documentaire op 2 mei 2015 werd ook al door De Hagedoorn Stichting hen gesteund.

Website: www.hagedoornstichting.nl

Het doel van de Marinus Plantema Stichting te Heemstede, die in 1983 is opgericht, is het bevorderen van bilaterale relaties tussen Nederland en Indonesië op het gebied van cultuur, onderwijs en wetenschap. Het bestuur heeft daarom in juni 2017 kunnen/willen besluiten ons Medan-project financieel, op een substantiele wijze, te ondersteunen.

De Marinus Plantema Stichting is vernoemd naar de heer Marinus Plantema, in leven directeur van de Bank of Java en later van Bank Mees & Hope. Toen de heer Plantema in 1982 overleed, besloot zijn vrouw een deel van het familielandgoed in de Stichting met bovengenoemde doelstelling onder te brengen.

Website: www.marinusplantemafoundation.nl

PARTICULIERE DONATIES

Geweldig om vast te mogen stellen dat, notabene, familieleden van onze Slamatslachtoffers de eersten waren die het Medan-project financieel flink op gang hebben geholpen. Wij noemen: Slamatdochter Hetty Kroon-de Boo (tweede van links), Slamat-schoonzoon Rob Kroon (uiterst links) uit Voorschoten en Slamatdochter Anje ten Have uit Eindhoven (rechts op de foto).

Oud- Lloydopvarende, Puck Willemstein te Zundert. Voor drie projecten hebben wij van Puck, drie maal een hoge en zeer gewaardeerde bijdrage mogen ontvangen, zo ook voor ons Medan-project.

Groepje: Guus Rozendaal, oud-bestuurslid van het KRL-Museum en geboren te Medan-1953. Bedankt Guus en degenen die aan je oproep gehoor hebben gegeven!

Raoul Veugen uit Maastricht, zoon van oud Lloyd-Werktuigkundige Jo Veugen, dank voor je support Raoul!

Het Bestuur en de Directie van het Hendrik Muller Fonds uit Den Haag heeft besloten het Medan-project te steunen. Het Fonds steunt in de regel diverse culturele doelen van landelijke betekenis, onder andere: restauratie van rijksmonumenten zoals belangrijke kerken, orgels en kunstvoorwerpen, wetenschappelijke seminairs in het kader van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en van Nederlands cultuurbehoud en andere culturele en wetenschappelijke doelen ter beoordeling van het bestuur.

Website: www.mullerfonds.nl

Begin 2015 al, mochten wij in het kader van onze Slamat-documentaire, een financiële bijdrage van STOER (Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam) ontvangen. Nu gaat STOER ons ook met het Medan-project op weg helpen, waarvoor onze méér dan hartelijke dank! STOER heeft het verlenen van financiële steun aan onderzoek, studie en publicaties op financieel economisch gebied in haar doelstelling. Ook het ondersteunen van sociaal-culturele activiteiten heeft de aandacht van deze organisatie en dat laatste is vast het motief voor de bijdrage geweest.

Eerder steunde de De Rens-Holle Stichting ons museum met de Slamat-documentaire en de première daarvan. Ook in het kader van het Batavia-project mochten wij ons op haar support rekenen. Het Medan-project kreeg op de valreep ook weer steun, waarbij 100% van de begroting werd gedekt.

Met een rijksdaalder op zak vestigde oprichter, Daan Rens zich in de 19e eeuw in Nederlands Indië en zette samen met zijn echtgenote Pica Holle en broer, Jan Rens vervoersbedrijfjes op in Batavia, Medan, Soerabaja en Semarang (rijtuigfabrieken, paardenhandel, smederijen, etc.).

Meer info op website: www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/rens-holle

……………………………………………………

De Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum werkt op vrijwilligersbasis en ontvangt geen structurele subsidies. De inbreng van ons Museum in dit MEDAN-project is derhalve hoofdzakelijk gebaseerd op de inbreng van vrijwilligers en dus ‘In Natura’. Daar waar aan het eind van het traject een financiële aanvulling moeten worden gedaan, zal dat via beperkte inbreng van aanmonstergelden kunnen/moeten gebeuren.

Website: www.lloydatelier.nl  

……………………………………………………………………………………………………………

EEN SPECIALE EN ZEER GEWAARDEERDE ROL …….

A SPECIAL AND VERY APPRECIATED ROLL …….

De Sumatra Heritage Trust (Ibu Rika) speelde een belangrijke rol in het succes van ons Medan/Belawan-project. Zij kwam precies op het juiste moment met een geweldige oplossing toen het voormalige Lloyd-kantoor in Medan niet als tentoonstellingslocatie kon worden gebruikt. Ook haar rol door contact met ons op te nemen met de mensen van Uniekampong was opvallend en leek van grote waarde te zijn.

Sumatra Heritage Trust (Ibu Rika) played a significant roll in the success of our Medan/Belawan-project. She came, just at the right time, with a great solution when it became clear the former Lloyd-office in Medan could not be used as an exhibition location. Also her roll by contacting us with the people of Uniekampong was conspicuous and appeared to be of great value.

Terima Kasih Banyak Sumatra Heritage Trust!!