DIVERSEN

PASSAGIERSLIJSTEN / PASSENGER LISTS

cc cc  

cc

1920 – RL – Passagierslijst – ss Patria

c

 

ss

1924 – RL – Passagierslijst – ss Tjerimai – ss Slamat passeert – 1924

nn

1927 – RL – ss Slamat-Passagierslijst

1928 – RL-Passagierslijst

vv
jj
mm
bb
hh
…………………………..……….….….

ll

……………………………..………….

ll

………………………………………….

1951 – RL – Passagierlijst ms Willem Ruys

DIENSTREGELINGEN / SAILING LISTS

cc cc cc

1924 – RL-afvaarten

1927 – RL – Sailing list

1932 – RL-afvaarten

ss

nn  

ss

 

ssst

1935 – RL- Dienstregeling – Baloeran en Dempo 

jj
mm
bb

1939 – RL- Dienstregeling – Baloeran en Dempo 

…………………………..……….….….

ll

1950 – KRL en SMN afvaarten

……………………………..………….

ll

………………………………………….

ll

BROCHURES LLOYD-BESTEMMINGEN

cc cc cc

ss

c

ss

ss

nn  

ss

 

ssst

cc
jj
mm
bb
hh
…………………………..……….….….

ll

……………………………..………….

ll

………………………………………….

ll