BOGOR – PROJECT

 

 

 

BOGOR – PROJECT

De essentie van het Bogor-project is een Indonesische expositie in Bogor die wordt aangevuld met Nederlands maritiem erfgoed. Dit naar aanleiding van het succesvolle Medan-project, aangevraagd door de Indonesische samenwerkingspartner en geïnitieerd door  de ‘stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage’, ook wel ‘Lloyd-Atelier’ genoemd. Bij dit specifieke project wordt de connectie gelegd tussen Indonesische plantageproducten (rubber) en het vroegere extensieve vervoer daarvan door de roemruchte Nederlandse scheepvaartmaatschappij ‘Rotterdamsche Lloyd’.

Hieronder kunt u lezen welke voorbereidingen in 2017 al in Bogor werden getroffen. Voorbereidingen waar we bij deze doorstart van het Bogor-project zeker baat zullen hebben en wat uiteraard héél gunstig is, is dat de collectie van het Batavia-project beschikbaar is gekomen, deze staat ‘op afroep’ gereed bij de Nederlandse Ambassade te Jakarta.

The essence of this Bogor-project is an Indonesian exhibition in Bogor that is complemented by Dutch maritime heritage. This in response to the successful Medan-project, requested by the Indonesian colaboration partner and initiated by  ‘Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Heritage’, also known as ‘Lloyd-Atelier’. In this specific project, the connection is made between Indonesian plantation products (rubber) and the former extensive transport thereof by the illustrious Dutch shipping company ‘Rotterdam Lloyd’.

Below you can read which preparations already were made in Bogor in 2017. Preparations where this relaunch of the Bogor project will certainly benefit from. It is of course very favorable that the collection of our former Batavia-project has become available, it is ready ‘on demand’ at the Dutch Embassy – Jakarta.

In voorbereiding op het Medan-project had Mr. Soedjai Kartasasmita (Voorzitter van de Indonesische Vereniging van Plantage Ondernemers en voorzitter van het Indonesisch Plantage Museum, beide te Medan) bestuursvoorzitter Ed van Lierde van het KRL-Museum en echtgenote uitgenodigd voor een bezoek bij PT-RPN te Bogor, het Indonesian Rubber Research Institute. Dit instituut doet voor veertien overheidsplantages onderzoek en ontwikkeling. We spreken hier over Palmolie-, Rubber-, Cacao-, Koffie-, Thee-, Rietsuiker- en Kina-producten die door de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en al haar voor gangers in de vaart op Nederlands Indië en Indonesië, in enorme hoeveelheden vervoerd zijn. Bij het bezoek aan PT-RPN – Bogor ging het met name over het plantageproduct: ‘Rubber’.

Dit bezoek leverde twee belangrijke dingen op, namelijk: a. een prachtige manier om enigszins thuis te geraken in een materie die bij ons museum minder bekend, maar bij Nederland overbekend is. b. De vraag van dit instuut aan het KRL-Museum ook in hun museum een Rotterdamsche Lloyd collectie onder te gaan brengen.

Mr. Soedjai Kartasasmita

In preparation for the Medan-project Mr. Soedjai Kartasasmita (Chairman of the Indonesian Plantation Entrepreneurs Association and Chairman of the Indonesian Plantation Museum, both at Medan.) invited Chairman Ed van Lierde of the Royal Rotterdam Lloyd Museum and his spouse for a visit to PT RPN – Bogor which is a subsidiary Research & Development company of fourteen state owned plantation enterprises. In fact, this visit was a wonderful way to get familiar with an area which in former days was very well known to the Dutch. We are talking about Palm oil, Rubber, Cacao, Coffee, Tea, Sugar Cane and Kina products shipped in huge quantities by for instance the Royal Rotterdam Lloyd and all its predecessors during her voyages from the Dutch Indies back to The Netherlands. The keynote of this PT-RPN-visit at Bogor was the plantation product: ‘Rubber’

Boven: Vloeibaar uit de rubberboom – liquid from the rubber tree.

Onder: Balen rubber gereed om verscheept te worden. – Below: Bales of rubber ready to be shipped.

Voorlopers  Indonesian Rubber Research Institute.

Op 1 januari 1926 werden drie kleinere, te Bogor (Buitenzorg) werkende instellingen: het Rubberproefstation West-Java, het Centraal Rubberstation en het Physiologiefonds tot het Proefstation voor Rubber verenigd. Het Proefstation moest de belangrijke vraagstukken overzien en tijdig onderzoek instellen. Bij dit Proefstation voor Rμbber waren in die tijd elf wetenschappelijke onderzoekers, het nodige administratieve personeel, Inlandsche laboranten en hulpkrachten, betrokken. Het was, na het Suikerproefstation, het grootste proefstationin Nederlands Indië.

Forerunners Indonesian Rubber Research Institute.

On January 1, 1926, three smaller institutions operating in Bogor (Buitenzorg): the Rubber Research Station West Java, the Central Rubber Station and the Physiology Fund were united to form the Research Station for Rubber. The Research Station had to oversee the important issues and conduct timely research. At that time eleven scientific researchers, the necessary administrative personnel, native lab technicians and assistants were involved in this Research Station for Rμbber. It was, after the Sugar Research Station, the largest experimental station in the Dutch East Indies.

Dr. Suroso Rahutomo – Kepala Pusat Penelitian Karet

(Hoofd van het onderzoekcentrum)

Kantor Pusat Penelitian Karet – Bogor.

Reception, sitting area and library.

The joint exhibition is planned in this room.

Kunjungan Pendiri sekaligus Presiden dari Royal Museum Rotterdamsche Lloyd – Belanda ke PUI Bioteknologi dan Bioindustri di Bogor – 13 Februari 2017.

Bezoek van Oprichter en Voorzitter van het Koninklijke Museum Rotterdamsche Lloyd Museum – Nederland en echtgenote aan Pui Biotechnologie en Bio-industrie in Bogor – 13 februari 2017.

Visit of Founder and Chairman Royal Rotterdam Lloyd Museum Foundation – The Netherlands and spouse to Pui Biotechnologie en Bio-industry at Bogor – February 13th 2017

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Het rubber wordt uit een metalen mal geklopt.

Machine waarmee NPV-rubberlaarzen worden gemaakt.

Zwaar rubber fundamentblokken tegen de gevolgen van aardbevingen.

Aardbevingproof rubberfundament met PVC-buis.

Door calamiteiten en verkiezingen 1 jaar uitgesteld !!

Vanwege een drietal redenen is het bestuur van het Bogor-Museum tot de conclusie gekomen dat het beter is om de opening van het Museum uit te stellen tot November 2024. De motieven zijn:

1. Klimaats verandering 
Hevige regenbuien en zware windstormen (Tornado) hebben schade aan gebracht in  verschillende delen van de stad Bogor inclusief het eeuwenoude park rondom het Museum.
2. Chaotische politieke ontwikkelingen Drie Ministers, inclusief de Minister van Landbouw, zijn van corruptie beschuldigd! Het Bogor-Museum staat onder het aandachtsgebied van deze Landbouw Minister.
3. Voorbereidingen voor de a.s. Presidents verkiezingen (voor de periode 2024-2029).
Deze hebben nu al hun stempel gedrukt op bijvoorbeeld chaotische beslissingen door de autoriteiten. 

Postponed for 1 year due to calamities and elections!!

 Due to three reasons, the board of the Bogor Museum has come to the conclusion that it is better to postpone the opening of the Museum until November 2024. The relevant motives are:

1. Climate change Heavy rains and strong wind storms (tornado) have damaged various parts of the city of Bogor, including the ancient park surrounding the museum.

2. Chaotic political developments Three Ministers, including the Minister of Agriculture, have been accused of corruption! The Bogor-Museum is under the attention of this Agriculture Minister.

3. Preparations for the upcoming Presidential elections (for the period 2024-2029) Those have already left their mark on, for example, chaotic decisions by the authorities.

 

De Bogor-schenkingscollectie

De Batavia-collectie zal op afroep van het Lloyd-Atelier door de Nederlandse Ambassade te Jakarta naar Bogor worden vervoerd. Deze collectie was ter beschikking gekomen omdat de nieuwe huurder van het voormalige en gerestaureerde Lloyd-gebouw ‘Cipta Niaga’ te Kota Tua-Batavia de collectie niet kon blijven exposeren. Dit betekent onder andere dat het scheepsmodel van het ms Dempo uit 1930 (zie foto hieronder) voor het Bogor-project ter beschikking is gekomen.

Naast dit prachtige scheepsmodel, zijnde het allereerst in 2007 gebouwde scheepsmodel voor het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum. geven wij hieronder enkele andere, in het oog springende, erfgoed-items weer.

Eén van de bijzondere foto’s met hierop de Civiele dienst van het stoomzeilschip ss Drenthe – 1884.

Een schaalmodel van het voormalig Internatio-gebouw ‘Cipta Niaga’ te Batavia, waarin de Rotterdamsche Lloyd op de begane grond was gevestigd.

A famous Rotterdam Lloyd Poster

Rotterdam Lloyd cigar on heavy copper Rotterdam Lloyd ash tray.

Rotterdam Lloyd Java/Sumatra cigaret box

De vitrinekast met inhoud, roemrucht Lloyd-Affiche, een reddingsboei van het ms Sibajak en een geweldige actiefoto te Tandjung Priok met het ss Patria.

 

Bogor Endowment Collection

On demand of our Lloyd-Atelier the Batavia collection will be transported to Bogor by the Dutch Embassy in Jakarta. This collection had become available because the new tenant of the former and restored Lloyd building ‘Cipta Niaga’ in Kota Tua-Batavia was unable to continue to exhibit of this brand new collection. This means, among other things, that the ship model of the ms Dempo from 1930 (see photo above) has become available for the Bogor project. In addition to this beautiful ship model, being the very first ship model built in 2007 for the Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum we list some other, eye-catching, heritage items.

 

 

 

DONATEURS BOGOR-PROJECT

Financieel gezien, krijgt het BOGOR-project, uiteraard pas het ‘goene licht’ als de begrote kosten kunnen worden gefinancierd. Hier beneden geven wij niet alleen aan welke bedrijven c.q. personen gaan of hebben gedoneerd, maar ook kunt u, helemaal onderaan, lezen welk percentage van de totale begroting al door genoemde donateurs is toegezegd.

DONORS BOGOR-PROJECT

Financially speaking, the BOGOR project of course will only receive the ‘green light’ if the budgeted costs can be financed. Below we not only indicate which companies or persons will or have donated, but you can also read, at the very bottom, what percentage of the total budget has already been pledged by donors mentioned.


Het Bestuur en de Directie van het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds uit Den Haag heeft besloten het Bogor-project financieel te steunen. De stichting gaf in 2017 ook al subsidie voor ons Medan-project en werd op 11 augustus 1941 in Den Haag opgericht door koopman, beoefenaar van de wetenschap en diplomaat, dr.H.P.N. Muller (1859-1941).

Volgens haar statuten heeft de stichting tot doel:

 • Werkzaam zijn in het belang van het Nederlandse volk
 • Werkzaam zijn als instelling van weldadigheid ten opzichte van Nederlanders

Daarnaast subsidieert het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds diverse culturele doelen van landelijke betekenis. 

xxx xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

Puck Willemstein – privé

Oud Lloyd-bemanningslid, Puck Willemstein te Zundert heeft zich in het verleden en heden, telkens weer, een groot supporter getoond. Beide Indonesië-projecten hebben van hem een donatie ontvangen en het doet ons groot genoegen dat het Bogor-project ook dankbaar van zijn genereuze en substantiële steun gebruik mag maken.

Bogor-donaties uit onze achterban

 • Oud Lloyd-Hofmeester, Fred van der Heiden.
 • Anonieme donatie van zoon Lloyd-HWTK uit het Westen des lands.
 • Oud Lloyd-Kapitein Jochem Bronsveld.
 • Zoon oud Lloyd-WTK, Ronald Veugen.
 • Oud Lloyd-Bakker/kok, John Minnaard.
 • Oud Lloyd-WTK, Rom Boersma.
 • Gepensioneerd scheepsbouwkundig Ing., Hans Roggeveen.
 • Oud Lloyd-WTK, Fred van den Boogaard.
 • Nolly van Zanten-Feenstra, dochter van 5e Machinist Hendrik Pil van de Modjokerto ✝️ 1 maart 1942.
 • Anonieme donatie van oud Lloyd-WTK uit  N/W Nederland.
 • Bas Kruis, oude Lloyd-Matroos.
 • Tijda Deisz, dochter van Hoofd-machinist Tijdo Deisz van de Modjokerto ✝️ 1 maart 1942.

 

 

 

xxx

…………………………………………………..……..

xxx

……………………………………………………………………………………….……………

SPONSOR-THERMOMETER BOGOR-PROJECT

(Note: inclusief de waarde van de beschikbare Batavia-collectie!)

62,8 %

(5 mei 2023)

 

 

Het laden, vervoer en lossen van rubber/latex door de Rotterdamsche Lloyd en Koninklijke Rotterdamsche Lloyd

The loading, discharging and transport of rubber/latex by Rotterdam Lloyd and Royal Rotterdam Lloyd

Crêperubberen verpakking en bestempelen  van de balen – 1950

Opslag balen rubber in Tandjong Morawa te Serdang, Oost-Sumatra – 1950

Laden balen rubber aan boord van het ms Mataram – 1959

……………………………………………………………………………….

De balen rubber worden vanuit prauwen geladen  1959

………………………………………………………………………………

 

Laden balen rubber aan boord van het ss Ampenan 1968

 

In het warehouse: Losse balen en rubber in kratten 1968

Het ss Utrecht lost op de kade te Ashtabula-Lake Erie losse balen rubber – 1963